தாகத்திற்கு தண்ணீரா.???  இல்லை  விஷமா....???

தாகத்திற்கு தண்ணீரா.??? இல்லை விஷமா....???

   

கோடை குளிர்பான விரும்பிகளே உங்களுக்காக குளிர்பானங்களில்  கலந்துள்ள பூச்சி கொல்லிகளின் அளவு இதோ..!!                            
               இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட பூச்சி கொல்லிகள்.  தலை சிறந்த குளிர்பான தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் உபயோகிக்கும் பூச்சி கொல்லிகளின் அளவு  பல்வேறு பகுதியில் இருந்து மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டு அதை சோதித்து வெளியிடப்பட்ட முடிவுகள். 


pesticide levels in cooldrinks

 

 

"The dimensions in certain examples surpassed the BIS benchmarks by multiple times for the
destructive pesticide Lindane, an affirmed cancer-causing agent" "Heptachlor, restricted in
India, was found in 71 percent of the examples, at levels multiple times higher than BIS
principles" "
The Center for Science and Environment (CSE) turned out with another report on the dimensions of
pesticides in sodas accessible in the market. 

The report demonstrated the nearness in a normal of three to five unique pesticides in every one
of the samples, multiple times higher than the Bureau of Indian Standards (BIS) standards, which
have been finished yet not yet told. 

The most recent CSE think about depends on tests directed on 57 tests of 11 soda brands from 25
distinctive assembling plants of Coca-Cola and Pepsico, spread more than 12 States. 

The dimensions in certain examples for example, Coca-Cola purchased in Kolkata surpassed the BIS
norms by multiple times for the destructive pesticide Lindane, an affirmed cancer-causing agent. 

Essentially, a Coca-Cola test produced in Thane contained multiple times a greater amount of the
neurotoxin, Chlorpyrifos, than the BIS standard, said Sunita Narain of CSE discharging the
report here. 

avoid cooldrinks


PESTICIDE PERCENTAGE IN COLD DRINKS RELEASED BY IMA ( Indian Medical Association) RECENTLY :

1 Fanta 29.1%

2 Frooti 24.5%

3 Mirinda 20.7%

4 Maaza 19.3%

5 7up 12.5%

6 Coke 9.4%

7 Thums up 7.2%

8 Sprite 5.3%

In the event that the Range surpasses 2.1%, at that point its hazardous to the Human Liver.
Results in Cancer!

Three years after the inside discharged its first discoveries on pesticide buildup in sodas, the
new examination demonstrates that not a lot has changed and soda pops stay risky and
undesirable. Indeed, even the headings given by the Joint Parliamentary Committee have been
slighted: benchmarks for security have been settled however blocked in light of restriction by
the organizations, Ms. Narain affirmed.

In 2003, the normal dimension of pesticide buildup in tests from Delhi was multiple times over
similar BIS standard, however this time the CSE has discovered pesticide buildup as high as
multiple times in jugs got Kolkata and multiple times in jugs purchased in Nainital and
Gorakhpur. Thus, bottles purchased in Mumbai, fabricated in Thane and Nagpur, supposedly had
buildup multiple times over the BIS standard. 

Heptachlor, restricted in India, was purportedly found in 71 percent of the examples, at levels
multiple times higher than BIS benchmarks. 

The normal measure of pesticide buildup found in every one of the examples was 11.85 parts per
billion (ppb) or multiple times higher than the BIS models for complete pesticides in soda pops
(0.5 ppb). Pepsi Cola contained multiple times higher buildup on a normal, while Coca-Cola
contained multiple times higher than normal.

Heptachlor Prevents

When you inhale air containing heptachlor or heptachlor epoxide, both can enter your circulation
system through your lungs. It isn't known how quick these mixes enter and stay in the
circulation system. Both heptachlor and heptachlor epoxide can likewise enter your body through
your stomach after you eat nourishment or drink water or milk containing them. The greater part
of the heptachlor that is gulped goes through your stomach into your blood... 

The impacts saw in creatures incorporate harm to the liver, volatility, and diminishes in
richness..
Exposure to higher doses of heptachlor in humans can also result in decreases in body weight and
death in human newborn babies.

Lindane Causes

Female rodents encountered an unsettling influence of their regenerative cycle and repressed
fruitfulness with portions of 0.5 mg/kg for four months. Medicines of 0.05 mg/kg did not create
these impacts. Lindane was observed to be marginally estrogenic to female rodents and
furthermore made the seminiferous tubules in male rodents become decayed at dosages of 8
mg/kg/day over a multi day time span. These tests recommend that the compound may have
regenerative impacts in human populaces.

carcinogens

Chemicals which are known to cause cancer are called carcinogens and the process of cancer
development is called carcinogenesis. Up to now, scientists have identified about two dozen
chemicals or occupational exposures which appear to be definitely carcinogenic to humans. Some
of the most familiar are tobacco smoke and asbestos. In addition, there are a number of
chemicals which cause cancer in animals and are suspected of being human carcinogens. Since not
all chemicals have been tested at present, it is possible that the number of known and suspect
human carcinogens will increase in the future.

இந்த கோடைகாலம் முதலாவது இளநீர் போன்று இயற்கை சார்ந்த பானங்களை பருகுங்கள்! தயவு செய்து காசை கொடுத்து விஷத்தை வாங்கி பருக வேண்டாம் 

Related Posts